IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Spodaj podpisani/a:

________________________________________________________________________
(ime priimek, datum rojstva, telefonska številka)

zase in kot zakoniti zastopnik za vse svoje otroke, potrjujem, da sem v celoti seznanjen(a) z vsebino priloge te “Izjave o odgovornosti”. Izjava in priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi zato se z njima v celoti strinjam in ju sprejemam.

Izjavljam, da sprejemam “Izjavo o odgovornosti” WOOP! trampolin parka in WOOP! karting arene (v nadaljevanju “WOOP! prostori”) za vse svoje otroke.

Izjavljam, da vstopa v WOOP! prostore ne bom omogočal tujim otrokom, v kolikor njihovi starši / skrbniki niso podpisali Izjave o odgovornosti torej, da ne bom zastopal tujih otrok. Zastopanje tujega otroka brez ustrezne pravne podlage je nezakonito. Z omogočanjem vstopa tujega otroka, za katerega starši / skrbniki niso podpisali Izjave o odgovornosti, postanem njegov garant in tako nosim garantsko odgovornost za morebitno škodo, ki jo povzroči in utrpi. Zavedam se, da opustitev garantske dolžnosti lahko pomeni odgovornost za povzročitev ustreznega kaznivega dejanja v opustitveni obliki (v skladu s Kazenskim zakonikom (Ur. list. RS, št.: 50/12 s spremembami)). S podpisom te izjave o odgovornosti izjavljam, da se zavedam posledic te izjave.

Izjavljam, da sem svoje otroke seznanil z vsemi spodaj napisanimi pravili in jim jih razložil na njihovi starosti primeren način.

Izjavljam, da bom ob morebitni organizaciji rojstnega dne v WOOP! prostorih vse zakonite zastopnike udeležencev rojstnodnevne zabave (starše ali skrbnike) seznanil s praznovanjem rojstnega dne v WOOP! prostorih. Obenem se zavezujem, da jih bom seznanil z vsebino in prilogo “Izjave o odgovornosti” ter od njih prejel soglasja za udeležbo in izpolnjene izjave o odgovornosti in jih dostavil v WOOP! prostore.

Za svojo izjavo prevzemam vso materialno in kazensko odgovornost.

Priloga:

A: IZJAVA UPORABNIKA

Izjavljam, da se dejavnosti v WOOP! prostorih udeležujem prostovoljno, na lastno željo.

Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti.

Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in skrbno tako do sebe, kot do ostalih udeležencev in bom aktivnosti v WOOP! prostorih prilagodil svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno, aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.

Zavedam se, da moram na aktivnosti v WOOP! prostore prispeti pravočasno. V kolikor sem na aktivnost zamudil, ni možnosti povračila kupnine. V WOOP! trampolin parku se čas skakanja ustrezno zmanjša za čas zamude. V kolikor je čas zamude večji od zakupljenega časa skakanja, termin propade. V WOOP! karting areni termin propade v kolikor na termin vožnje, ki ste ga izbrali ne pridete v času, ko se vožnja začne.

Sprejemam vsa navodila za varno uporabo naprav upravljalca WOOP! prostorov. Zavezujem se, da se bom z vsemi navodili skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval, vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega ravnanja z navodili ni potreben.

Jamčim, da so moji podatki v zvezi s starostjo in zdravstvenim stanjem resnični. Nisem (in v bodočih obiskih ne bom) pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc, ali zdravil, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri dejavnostih v WOOP! prostorih pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti. Nimam težav s senzorno občutljivostjo. Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost za svoja ravnanja in posledice.

Seznanjen sem in se strinjam, da lahko osebje od vsake osebe zahteva, da zapusti WOOP! prostore, brez povračila cene vstopnice v naslednjih primerih:

 • če oseba krši navodila osebja / pravila WOOP! prostorov tudi po dvakratnem ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil / navodil,

 • ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom i) alkohola ali ii) nedovoljenih substanc ali iii) zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja aktivnosti v WOOP! prostorih,

 • če oseba v WOOP! prostore vnese predmet ali material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe ali naprave v WOOP! prostorih in je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja,

 • če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje aktivnosti.


Strinjam se, da moje obveznosti, sprejete s podpisom te izjave, veljajo za vse obiske v WOOP! prostorih še eno leto od podpisa, da pred vsakim obiskom v tem obdobju ni potrebe po vsakokratnem podpisu izjave. V primeru sprememb zdravstvenega oz. psihofizičnega stanja, se zavezujem spremembe sporočiti upravljavcu WOOP! prostorov. Če izjave ne prekličem ob prvem obisku po preteku enega leta od podpisa dalje, izjava velja za nedoločen čas, z možnostjo preklica.

B: NAVODILA ZA VARNO UPORABO NAPRAV

1. WOOP! TRAMPOLIN PARK

Skakanje na trampolinih je ob upoštevanju navodil povsem varno. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del “Izjave o odgovornosti” in kot del spletne strani woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! trampolin parka, dodatno pa navodila predstavijo usposobljeni animatorji.

Pri obisku in uporabi vseh naprav v WOOP! trampolin parku veljajo naslednje omejitve:

 1. Odrasli in otroci nad 15 let uporabljajo naprave samostojno, po podpisu “Izjave o odgovornosti”.

 2. Otroci od 6 do 15 let uporabljajo naprave samostojno, po tem, ko “Izjavo o odgovornosti” podpiše njihov zakoniti zastopnik. Priporočamo, da otroci mlajši od 9 let naprave uporabljajo v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe.

 3. Otroci starejši od 3 in mlajši od 6 let lahko uporabljajo naprave zgolj v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe (skačeta skupaj, zakoniti zastopnik ali druga polnoletna oseba nadzoruje skakanje otroka), po tem, ko zakoniti zastopnik podpiše “Izjavo o odgovornosti”.

 4. Otroci mlajši od 3 let naprav ne morejo uporabljati.

Pri obisku in uporabi naprav v posebnem delu WOOP! trampolin parka, to je v mini WOOP!u, velja izjema od zgoraj zapisanih omejitev. Mini WOOP! lahko obiščejo otroci starejši od 2 in mlajši od 6 let, pri čimer lahko naprave uporabljajo samostojno, po tem, ko zakoniti zastopnik podpiše “Izjavo o odgovornosti”.

Za obisk in uporabo naprav v WOOP! trampolin parku je potrebna predhodna registracija na spletni strani woop.fun. Registracijo lahko opravi oseba, starejša od 15 let, ki lahko navede tudi svoje družinske člane, mlajše od 15 let, za katere starš ali zakoniti zastopnik podpiše “Izjavo o odgovornosti” (primer: eden od staršev pri registraciji doda tudi svojega otroka mlajšega od 15 let).

Poleg potrditve “Izjave o odgovornosti” ob spletni registraciji je treba “Izjavo o odgovornosti” za prvi vstop v WOOP! trampolin park oz. uporabo naprav lastnoročno podpisati ali oddati lastnoročno podpisano izjavo na recepciji WOOP! trampolin parka. Za osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki ali pa takšna oseba sama prinese “Izjavo o odgovornosti” s seboj, pri čemer si pridržujemo pravico telefonsko preveriti ali je “Izjavo o odgovornosti” podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik.

Ob nakupu vstopnice oz. pred vstopom v igralni del WOOP! trampolin parka mora vsak obiskovalec kupiti posebne protidrsne nogavice in posebno (RFID) zapestnico. Zapestnica omogoča nadzor vstopa in izstopa v igralni del, uporabo garderobnih omaric in ostalih atrakcij v WOOP! trampolin parku. Vstop v igralni del je mogoč le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak skakalec:

 • Vstop v skakalni del je mogoč le v primeru nošenja protidrsnih nogavic s primerno podlago za boljši oprijem in posebne zapestnice (RFID).

 • Za skakanje priporočamo uporabo lahkih športnih oblačil.

 • Pri skakanju je treba slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.

 • Pred skakanjem je treba odložiti ves nakit in ostre predmete.

 • Vedno je treba imeti nadzor nad svojim telesom. To pomeni, da ne prekoračite svojih fizičnih zmogljivosti in da izvajate le aktivnosti za katere ste prepričani, da jih lahko izvedete varno.

 • Vedno upognite kolena, ko se želite ustaviti.

 • Vedno skačite v sredini trampolina in vedno pristanite z obema nogama hkrati.

 • Vedno bodite pozorni na skakalce okoli sebe.

 • Prepovedana je uporaba trampolina dvema uporabnikoma hkrati. Če kdo kadarkoli vstopi v vaš skakalni prostor takoj nehajte skakati.

 • Prepovedano je skočiti na trampolin, ki je že zaseden.

 • Prepovedano je pristajanje na glavi ali vratu.

 • Prepovedano je pristajanje na hrbtu, razen na trampolinu, ki omogoča hojo po steni, za kar je potrebno predhodno znanje.

 • Prepovedan je skok na glavo (zračna blazina, gimnastična jama s penami).

 • Prepovedano je metanje žog v glavo ali vrat (pri igri med dvema ognjema),

 • Prepovedano je izvajanje vseh salt, razen pod nadzorom animatorjev Parka na pozicijah, ki so za to posebej označene.

 • Prepovedano je skakanje s trampolina na podlago.

 • Prepovedano je ležanje na blazinah in trampolinih.

 • Prepovedano je odrivanje, tekanje ali vlečenje.

 • Prepovedano je plezanje ali obešanje na varnostne mreže.

 • Prepovedano je nošenje mokrih oblačil.

 • Prepovedano je imeti v času skakanja karkoli v ustih (žvečilni gumi, bombon,…).

 • Prepovedan je kakršenkoli vnos hrane ali pijače v času skakanja.

 • Prepovedana je uporaba trampolina pod vplivom alkohola, ali drugih nedovoljenih substanc ali zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti.

 • Prepovedana je uporaba telefona ali VR očal med skakanjem.

2. WOOP! KARTING ARENA

Vožnja gokartov je ob upoštevanju navodil povsem varna. Vsa navodila za varno uporabo so na voljo kot del “Izjave o odgovornosti” in kot del spletne strani woop.fun. Navodila so predstavljena tudi v obliki video zapisa v prostorih WOOP! karting arene, dodatno pa navodila predstavijo zapis.

Pri obisku in uporabi gokartov v WOOP! karting areni veljajo naslednje omejitve:

 1. Odrasli in otroci nad 15 let lahko gokarte vozijo samostojno, po podpisu “Izjave o odgovornosti”.

 2. Otroci od 8 do 15 let lahko gokarte vozijo samostojno, po tem, ko “Izjavo o odgovornosti” podpiše njihov zakoniti zastopnik. Priporočamo, da otroci mlajši od 15 let gokarte vozijo v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe.

 3. Otroci starejši od 6 let lahko samostojno vozijo JUNIOR gokarte – ko so razpoložljivi, po tem, ko njihovi zakoniti zastopnik podpiše “Izjavo o odgovornosti”. Otroci stari od 6 do 8 let lahko gokarte vozijo zgolj v spremstvu zakonitega zastopnika ali druge polnoletne osebe.

 4. Otroci starejši od 4 let so lahko sovozniki v DVOJNIH gokartih – ko so razpoložljivi. po tem, ko njihovi zakoniti zastopnik podpiše “Izjavo o odgovornosti”. Voznik mora biti zakoniti zastopnik ali druga polnoletna oseba.

 5. Otroci mlajši od 4 let gokartov ne morejo voziti oziroma biti sovozniki.

Zaradi zagotavljanja varnosti se bo hitrost gokartov prilagajala glede na starost oziroma dosežen čas.

Za obisk in uporabo gokartov v WOOP! karting areni je potrebna predhodna registracija na spletni strani woop.fun. Registracijo lahko opravi oseba, starejša od 15 let, ki lahko navede tudi svoje družinske člane, mlajše od 15 let, za katere starš ali zakoniti zastopnik podpiše “Izjavo o odgovornosti” (primer: eden od staršev pri registraciji doda tudi svojega otroka mlajšega od 15 let).

Poleg potrditve “Izjave o odgovornosti” ob spletni registraciji je treba “Izjavo o odgovornosti” za prvi vstop v WOOP! karting areno oz. uporabo gokartov lastnoročno podpisati ali oddati lastnoročno podpisano izjavo na recepciji WOOP! trampolin parka. Za osebo, mlajšo od 15 let to storijo starši oz. zakoniti zastopniki ali pa takšna oseba sama prinese “Izjavo o odgovornosti” s seboj, pri čemer si pridržujemo pravico telefonsko preveriti ali je “Izjavo o odgovornosti” podpisal starš oziroma zakoniti zastopnik.

Ob nakupu vstopnice oz. pred začetkom vožnje gokartov mora vsak obiskovalec kupiti tudi podkapo in posebno (RFID) zapestnico. Zapestnica omogoča nadzor voženj in uporabo garderobnih omaric. Vožnja gokartov je mogoča le po predhodnem ogledu videa z varnostnimi navodili, kjer je potrebna identifikacija z zapestnico. Zapestnica ni prenosljiva in jo lahko uporablja izključno lastnik profila na katerega se navezuje. V primeru zlorabe se zapestnico odvzame. V primeru izgube je potrebno doplačati za novo zapestnico.

Varnostna navodila, ki jih mora upoštevati vsak voznik:

 • Vožnja z gokarti je mogoča le v primeru nošenja podkape, ovratne zaščite in čelade ter posebne zapestnice (RFID) s katero se opravi tudi obvezen ogled varnostnega videa.

 • Za vožnjo priporočamo uporabo oblačil za prosti čas. Obuvala morajo biti zaprta, z ravnim podplatom. Vožnja v odprtih sandalih, čevljih s peto ni dovoljena. V primeru dolgih las, morajo biti ti speti v čop. Za poškodovana oblačila med vožnjo ne odgovarjamo.

 • Pred vožnjo je potrebno odložiti vse ostre predmete in stvari/dodatke, ki se čvrsto ne oprijemajo telesa (šal, ruta, kravata, obeski in podobno). Priporočamo, da se odloži tudi mobilne telefone, denarnico in ostale predmete iz žepov, saj vam med vožnjo lahko iz njih izpadejo.

 • Pri vožnji je potrebno slediti vsem varnostnim navodilom upravljalca WOOP! prostorov in osebja.

 • Zelena zastava ali led zaslon pomeni, da na stezi ni nevarnosti in da lahko gokart vozite skladno z vašimi psihofizičnimi zmogljivostmi.

 • Rumena zastava ali led zaslon pomeni, da je na stezi prišlo do nesreče. Gokart morate upočasniti na hitrost hoje in počasi nadaljevati po stezi pri čimer je kakršnokoli prehitevanje prepovedano.

 • Modra zastava ali led zaslon pomeni, da je za vami voznik, ki vas želi prehiteti. V tem primeru se na zato označenem delu proge modre barve ustrezno umaknite, da vas hitrejši voznik varno prehiti.

 • Rdeča zastava ali led zaslon pomeni, da ste se na progi vedli neprimerno. Neprimerna vedenja so: da ste se na stezi zaustavili brez razloga, da ste nepotrebno zavijali po stezi ali pa da se zaleteli v drug gokart ali zaščitno ograjo. Prvič signalizacija pomeni opozorilo, drugič pa diskvalifikacijo.

 • Črna zastava ali led zaslon pomeni, da ste se na progi večkrat vedli neprimerno, posledica česar je diskvalifikacija. Vožnja v napačno smer pomeni takojšnjo diskvalifikacijo. V tem primeru morate z gokartom zapeljati nazaj pit area (področje kjer ste z vožnjo pričeli) in predčasno zaključiti z vašo vožnjo.

 • Zastava ali led zaslon šahovnice pomeni, da je vaš čas vožnje potekel. Z gokartom se vrnete v pit area (področje kjer ste z vožnjo pričeli).

 • Vedno je potrebno imeti nadzor nad vožnjo. To pomeni, da ne prekoračite svojih psihofizičnih zmogljivosti in hitrost vožnje prilagodite hitrosti za katero ste prepričani, da jo lahko izvedete varno.

 • Prepovedano je izvajanje vožnje pod vplivom alkohola, ali drugih nedovoljenih substanc ali zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti.

C: ODGOVORNOST UPRAVLJAVCA

Upravljavec WOOP! prostorov je družba TPLJ d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, matična št.: 7272618000 (v nadaljevanju “Upravljavec” ali “TPLJ”).

Upravljavec za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini, ne odgovarja.

D: VIDEO NADZOR

Upravljavec zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih, obiskovalcev in premoženja ter nadzora vstopa in izstopa v WOOP! prostore, izvaja videonadzor. Upravljavec je sprejel sklep o izvajanju videonadzora v Parku v skladu z 75. členom ZVOP-1. Zbirka osebnih podatkov vključuje sliko, datum in čas posnetka in je zavarovana pred dostopom nepooblaščenih oseb. Videoposnetki se hranijo najmanj 30 dni in največ eno leto za vse kamere, ki so priključene na napravo za snemanje. Podatki se nato brišejo, razen podatkov o poškodbah.

E: UPORABA FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV

Podpisnik “Izjave o odgovornosti” dovoljujem, da upravljavec WOOP! prostorov (TPLJ d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana) do preklica hrani, obdeluje in uporablja moje fotografije in video posnetke oz. fotografije in videoposnetke mojih otrok navedenih na tej izjavi (fotografije in videoposnetke iz katerih je jasno razvidna moja podoba oz. podoba mojega otroka), ki so bili posneti v času obiska WOOP! prostorov. Soglašam, da upravljavec WOOP! prostorov te fotografije in videoposnetke javno objavi v lastnih oglasnih medijih (elektronskih in tiskanih), na lastnih spletnih straneh, družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn ali Snapchat) in drugih socialnih medijih, vse z namenom promocije WOOP! prostorov, tržnega komuniciranja ter za druge marketinške in oglaševalske aktivnosti družbe.

Za fotografiranje in video snemanje skupin in večje množice udeležencev v WOOP! prostorih bomo šteli, da je bilo soglasje za fotografiranje oz. video snemanje ter za morebitno uporabo fotografij in videoposnetkov vnaprej pridobljeno s podpisom te “Izjave o odgovornosti”. V primeru fotografiranja ali snemanja konkretnih posameznikov bomo soglasje za izdelavo fotografij oz. videoposnetkov in morebitno njihovo kasnejšo uporabo, pridobivali na podlagi izrecnega pisnega soglasja posameznika.

V registracijskem postopku podano soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je skladno z določbo 8. člena evropske splošne uredbe o varovanju podatkov (GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Posameznik oz. v primeru otroka njegovi starši oz. zakoniti skrbniki, lahko od upravljavca osebnih podatkov družbe TPLJ d.o.o. kadarkoli zahtevate izbris osebnih podatkov (npr. fotografij / videoposnetkov, objavljenih na spletni strani ali družbenih omrežij), tako da nam pošljete zahtevek preko e-pošte na naslov: dpo@woop.fun ali nas kontaktirate na tel: +386 (0) 30 334 443.

Podpisnik izrecno soglaša, da fotografij ali posnetkov, ki jih bo naredil on sam ali njegov otrok v Parku, ne bo uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega pisnega soglasja TPLJ.

F: OPOZORILO

Veljavne so samo pravilno izpolnjene “Izjave o odgovornosti”. Za osebe mlajše od 15 let mora “Izjavo o odgovornosti” podpisati zakoniti skrbnik. Zakoniti skrbnik s podpisom “Izjave o odgovornosti” prevzema odgovornost za posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril osebja WOOP! prostorov. Kot zakoniti skrbnik otroka se zavedam, da uporaba naprav v WOOP! prostorih ob neupoštevanju navodil za varno uporabo naprav povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. Na podlagi podpisane “Izjave o odgovornosti” zakoniti skrbnik odvezuje upravljavca WOOP! prostorov odgovornosti za telesne poškodbe, ki bi nastale uporabniku ali njegovim materialnim dobrinam zaradi neupoštevanja navodil za varno uporabo in izrecnih ustnih navodil osebja v WOOP! prostorih. Podpisnik “Izjave o odgovornosti” se izrecno zavezuje, da v primeru poškodbe ali škode proti upravljavcu WOOP! prostorov ne bo vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.

Datum sprejemanja izjave:


Za resničnost podatkov v Izjavi o odgovornosti sprejemam polno odgovornost._________________________________ _________________________________

(podpis zakonitega zastopnika) (kraj, datum)